ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလံုးစံုအာမခံ အကာအကြယ္ထားႏိုင္ပါျပီေနာ္…….

မိမိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ဂရုစိုက္ျပီး အာမခံထားေလ့ရွိေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားကို ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေမ႓ာဇအာမခံ ကမၻာေအးရံုးခြဲ၌ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ ထားလို႕ရေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ။ ဒီတစ္ပတ္ ရံုးပိတ္ရက္ (24.11.2018) စေနေန႕မွစျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလံုးစံုအာမခံကို ၀ယ္ယူလို႕ရေနပါျပီ။

IKBZ ၏ Hot Line နံပါတ္ျဖစ္ေသာ 01-230 7000 ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလို႕ရႏိုင္သလို တိုက္ရိုက္ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေသာ 01-230 7000 (Ext: 601/602) နံပါတ္မ်ားသို႕လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ IKBZ ကမၻာေအးရံုးခြဲကို အမွတ္ (၅၆)၊ Maha Land Office Tower ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ မွာဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ IKBZ ကမၻာေအးရံုးခြဲမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလ်က္ပါ။