အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေမာၻဇအာမခံမွ Asian Banking and Finance က ခ်ီးျမွင့္ေသာ "Domestic General Insurer of the year - Myanmar " ႏွင္႔ "Domestic Life Insurer of the year - Myanmar " ဆုမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္လက္ခံရရွိ

စကၤာပူႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Asian Banking and Finance  အဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္ဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးလ်က္ရွိရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေမာၻဇအာမခံ (IKBZ Insurance) သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ "Domestic General Insurer of the year  - Myanmar " ႏွင္႔ "Domestic Life Insurer of the year - Myanmar " ဆုမ်ားကုိ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို စကၤာပူႏုိင္ငံ၊ Shangri-La  ဟိုတယ္တြင္ ဇူလိႈင္လ (၁၂)ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါဆုမ်ားကုိ IKBZ အာမခံမွ ဒါရိုက္တာ ဦးမင္းသန္႔ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔မွ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ အာမခံဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစိန္ေခၚမႈျမင့္မားျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ အာရွေဒသဆုိင္ရာ Asia Banking and Finance အဖြဲ႔အစည္းမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ဘက္စံုႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေပၚအကဲျဖတ္ၿပီး ဆုမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

IKBZ အာမခံကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးသည့္ကာလေနာက္ပုိင္း ေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆုံးျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အာမခံလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေဝစုပမာဏသာမက အာမခံေလွ်ာ္ေၾကးေငြ လွ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းအပါအဝင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ စံထားေလာက္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္နည္းပညာအသံုးခ်ေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ Asian Banking and Finance မွ "Domestic General Insurer of the year  - Myanmar " ႏွင္႔ "Domestic Life Insurer of the year - Myanmar "  ဆုမ်ားကို 2017 ခုႏွစ္ ႏွင့္ 2018 ခုႏွစ္  (၂)ႏွစ္ဆက္ ရရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္