အသက်အာမခံ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာဇအာမခံလုပ်ငန်းတွင် အသက်အာမခံ (၄)မျိုးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ အသက်အာမခံအမျိုးအစားများမှာ -