စုပေါင်းအသက်အာမခံ

မည်သည့်အသက်အာမခံပေါ်လစီမဆို အာမခံထားသူနှင့် ယင်း၏မိသားစုများအတွက် ဘဝလုံခြုံမှု၊ ငွေကြေး ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတို့ကို ကာကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အသက်အာမခံထားခြင်းအားဖြင့် တစ်ချိန်ချိန်၌ ကျွန်ပ်တို့ မျှော်မှန်းမထားသည့် ဖြစ်ရပ်များဆုံးရှုံးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် မိမိတို့အားမှီခိုနေသူ မိသားစုဝင်များ၏ ဘဝနိမ့်ကျမသွားစေရန် အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အသက်အာမခံပေါ်လစီတစ်မျိုးဖြစ်သည့် စုပေါင်းအသက်အာမခံဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ ပိုင်ရှင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများက မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုနောင်ရေးစိတ်အေးချမ်းသာမှု ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ အကာအကွယ်ပေးထားသော အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ IKBZ အာမခံကုမ္ပဏီ၏ စုပေါင်းအသက်အာမခံကို အလုပ်ရှင်များ၏ စေတနာအလျောက်သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ သဘောဆန္ဒအလျောက်သော်လည်းကောင်း၊ ဝယ်ယူထားရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

Vertical Tabs

Product Features
Product Features

Vertical Tabs

ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ

ဤပေါ်လစီအရမည်သည်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားသနည်း
ကုမ္ပဏီများ၊ စက်ရုံများ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များရှိ အလုပ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုနောင်ရေး စိတ်ချမ်းသာစေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။

 

အကာအကွယ်ရရှိနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များ
ဤပေါ်လစီအရ အာမခံသက်တမ်းကာလအတွင်း အလုပ်သမား၏ အောက်ပါဖြစ်ရပ်များအတွက် အကာအကွယ် ပေးပါသည်။

  • သေဆုံးခြင်း
  • ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း

ဤပေါ်လစီအရအကျုံးမဝင်သောအဓိက ကိစ္စရပ်များ
ဤပေါ်လစီအရ အကျုံးမဝင်သောအဓိကကိစ္စရပ်အချို့မှာ -

  • မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း
  • မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း
  • အာမခံထားသူများစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးသည် လုပ်ငန်းခွင်မှ နှုတ်ထွက်သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ယင်းနေ့ရက်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်သည့် သေဆုံးခြင်းနှင့် ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း
  • အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ သေဆုံးခြင်းနှင့် ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း

အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် အနာတရဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ သေဆုံးခြင်းနှင့် ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း (ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းကဲ့သို့သော)

 

Tags: