ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ

Vertical Tabs

Product Features
Product Features

Vertical Tabs

ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ

အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှငွေများကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ယူစဉ်အတွင်း ပျောက်ဆုံးငွေ၊ လုယက်ခံရငွေ ပမာဏများအတွက် ငွေပို့ငွေသယ် အာမခံထားနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း
အကြိမ်အရေအတွက်အလိုက် ခရီးစဉ်အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်းထား
အကွာအဝေးပေါ်မူတည်၍ ကျပ် (၁,၀၀၀) အတွက် အနိမ့်ဆုံး ၀.၁၇% မှ အမြင့်ဆုံး ၀.၉၀% ထိ ကျသင့်ပါသည်။

အာမခံအကာအကွယ်
သယ်ယူစဉ်အတွင်း ပျောက်ဆုံးငွေ၊ လုယက်ခံရငွေ ပမာဏများကို ပြန်လည်ပေးလျော်မည်ဖြစ်ပါသည်။