အသက်အာမခံ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာဇအာမခံလုပ်ငန်းမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အသက်အာမခံအမျိုးအစားမှာ IKBZ အာရောဂျံ ဖြစ်ပါသည်။

 

အခြားသော အသက်အာမခံများအား www.ikbzlife.com တွင်၀င်ရောက်လေ့လာစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။